Music Videos

Johnny Hates Jazz Music Videos

Shattered Dreams

Johnny Hates Jazz
VEVO
I Don't Want To Be A Hero

Johnny Hates Jazz
VEVO
Don't Say It's Love

Johnny Hates Jazz
VEVO
Heart Of Gold

Johnny Hates Jazz
VEVO
Turn Back The Clock

Johnny Hates Jazz
VEVO